27-02-2014

Czy można wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy w regulaminie pracy?

marzec2010grafik

                   W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia wydłużonego – 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w regulaminie pracy. Regulacja wprowadzonego w b.r. do kodeksu pracy art. 150 § 3, jest przejrzysta : „przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:

1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia  z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a”.

                        Ustawodawca celowo pomija w treści normy art.150 § 3 regulamin pracy. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego jest poważną ingerencją w metody rozliczania czasu pracy. Toteż ustawodawca przewidział, że tak dalece idące zmiany można wprowadzić albo w układzie albo w porozumieniu. Odnosząc się do regulacji kodeksu pracy o zawieraniu układów, porozumień  i regulaminów, to nie ulega wątpliwości, że najłatwiej jest wprowadzić regulamin. Właściwie nawet bez zgody związku jest to możliwe, po upływie wspólnie wyznaczonego terminu na negocjacje. Innymi słowy jeżeli strony nie ustalą jego treści w uzgodnionym przez siebie terminie, to pracodawca może wprowadzić go sam.

                        Podobnego rozwiązania ustawodawca nie przewidział dla zawarcia układu czy porozumienia. W przypadku układu i porozumienia nie ma możliwości wprowadzenia jego treści bez osiągnięcia ostatecznego konsensusu. W żadnej konfiguracji nie jest możliwe wprowadzenie układu czy porozumienia jednostronnie.

                        Mając na uwadze tzw. automatyzm prawny zagwarantowany przez kodeks pracy, to wprowadzenie przez pracodawcę do regulaminu 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, sprawiałoby, że z mocy prawa te przepisy byłyby nieważne, nie obowiązywałyby.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!