23-02-2014

Jak odwołać dyrektora szkoły? Jak odwołać się od odwołania?

szkoła

                       Warto przemyśleć decyzję o odwołaniu dyrektora tak żeby nie narazić się na skuteczne odwołanie się dyrektora do Sądu Pracy. (dyrektora odwołuję organ prowadzący w osobie prezydenta, burmistrza, wójta) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 38. ust.2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach można odwołać  w trybie natychmiastowym dyrektora (czy v-ce dyrektora).

Bardzo ważne jest uzyskanie wpierw opinii kuratora co do odwołania.

Nie jest ona wiążąca, jednak pozytywna opinia co do zasady bardzo ułatwi ewentualne uzasadnienie decyzji  o odwołaniu.

Kwestią najistotniejszą jest zaistnienie szczególnego przypadku (na tym najmocniej skupi się sąd pracy badający sprawę) i drobiazgowe opisanie go (ich) w uzasadnieniu aktu odwołania. Liczne podpowiedzi co klasyfikuje się jako takie przypadki- choć nie jest to oczywiście katalog zamknięty daje orzecznictwo sądów cywilnych i administracyjnych, z jednej bowiem strony akt odwołania może być kontrolowany    w trybie nadzorczym (administracyjnym) przez wojewodę, z drugiej strony dyrektor może odwołać się do sądu pracy (albo obie formy na raz). Dlatego też istotne jest, aby w akcie odwołania poinformować dyrektora o możliwości odwołania do Sądu pracy w terminie 14-dni. Jeżeli tego zaniechamy, dyrektor raczej skutecznie będzie mógł wnieść o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy. Nie trzeba konsultować odwołania ze związkami zawodowymi.             Co ciekawe – nawet zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej szkoły w ocenie sądów nie są uzasadnionym przypadkiem o którym mowa w powołanym przepisie.(wyr. NSA,  z dnia 11 maja 2012 r., I OSK 1971/2011, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).  Za  przypadki szczególnie uzasadnione w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty należy uznać: zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne); mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela – dyrektora szkoły; przy czym stwierdzone uchybienie nauczyciela są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły; konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny.

(wyr. WSA w Białymstoku, z dnia 26 kwietnia 2012 r.,II SA/Bk 924/2011, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)

                     Innymi słowy interes publiczny, nie może być postrzegany w oderwaniu od funkcji szkoły. Jeżeli szkoła ma świetne i dobre wyniki w rankingach, jeżeli organ prowadzący  w zasadzie nie uważa żeby dokończenie kadencji w jakikolwiek sposób wpłynęło na tak postrzegane dobro uczniów, a w procesie sądowym zostanie nakreślona jedynie niewłaściwa zdaniem organu prowadzącego współpraca między nim, a dyrektorem, czy niewłaściwe promowanie szkoły, to może to być niewystarczające. Odwołany dyrektor może w terminie 14 dni, wnieść do sądu pracy  o zasądzenie odszkodowania w wysokości 3- krotności pensji. Sądy zasądzają różnie, (orzecznictwo w zakresie roszczeń jest biegunowe) uznając powództwo zasądzą odszkodowanie w wysokości 3 krotności pensji albo w wysokości 3-krotności dodatku funkcyjnego. Sądy warszawskie skłaniają się do pierwszej wersji.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!