7-03-2014

Czy pracodawca może kontrolować trzeźwość? Czy mogę badać pracownika alkomatem i narkotestem?

z .......              Pracodawca, nie powinien dopuszczać do pracy nietrzeźwego pracownika (art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), a świadczącego pracę pod wpływem alkoholu powinien odsunąć od wykonywania pracy. Niemal w każdym przypadku, takie zachowanie pracownika można zakwalifikować jako ciężkie naruszenie i dyscyplinarnie zwolnić.

Stawianie się pracowników do pracy w stanie po spożyciu alkoholu nie jest rzadkością. Pracodawcy kontrolują trzeźwości pracowników dość powszechnie.Brak jest normy która nakazywała by pracownikowi poddać się takim badaniom, można ją jednak wyprowadzić z obowiązku pracodawcy zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Skoro praca „na podwójnym gazie” jest naruszeniem obowiązków, to pracodawca musi mieć możliwość sprawdzenia stanu trzeźwości.

Z orzecznictwa wynika, że obowiązek pracownika zachowania trzeźwości w czasie pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika i ciąży na pracowniku nie tylko wówczas, gdy wykonuje on pracę w siedzibie zakładu pracy, lecz także wtedy, gdy przebywa  w jakimkolwiek innym miejscu w czasie przeznaczonym na wykonywanie pracy. Nie może pić jeżeli nawet spożywanie alkoholu było praktykowane lub tolerowane przez przełożonych pracownika. Realizacja pracowniczego obowiązku trzeźwości polega m.in. na pozostawaniu w gotowości do wykonywania pracy w stanie trzeźwości przez cały okres, w ramach którego, konkretnego dnia, pracodawca może od pracownika – w normalnym przebiegu wydarzeń – wymagać świadczenia pracy (wyrok SN z 23 lipca 1987 r., I PRN 36/87, OSNC 1989/2/32)”.

                      W regulaminie pracy można zakazać pracownikom przebywania na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu, także po zakończeniu świadczenia pracy lub w czasie, gdy korzystają ze zwolnień od pracy. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, w których przebywanie w stanie nietrzeźwości stwarza zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia (wyrok SN z 23 stycznia 2001 r., I PKN 207/00, OSNP 2002/19/455).

W sprawie przed Sądem cywilnym nie jest konieczne ustalenie  stężenia alkoholu we krwi pracownika, jak to ma miejsce w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym wykroczeń, a stan nietrzeźwości pracownika w czasie pracy może być dowodzony wszelkimi środkami dowodowymi (wyrok SN z 11 grudnia 2006 r., I PK 165/06, Pr. Pracy 2007/4/27).

Braki ograniczeń dowodowych dotyczących ustalenia nietrzeźwości pracownika mają bardzo istotne znaczenie praktyczne. Po pierwsze, oznaczają one, że nawet taki pracodawca, który w ogóle nie próbował badać zawartości alkoholu w organizmie pracownika, jest uprawniony do postawienia pracownikowi zarzutu stawienia się do pracy lub jej wykonywania w stanie po spożyciu alkoholu. Wystarczającym dowodem mogą się okazać w wielu przypadkach zeznania świadków. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy nietrzeźwość pracownika ma charakter ewidentny i jest możliwa do stwierdzenia bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek badań, ponieważ wskazują na nią zewnętrzne objawy upojenia alkoholowego, zapach alkoholu lub przyłapanie pracownika na spożywaniu alkoholu w miejscu pracy.

Z punktu widzenia pracownika, zawsze lepiej jest poddać się badaniom. Jeśli jesteś trzeźwy to oczyścisz się z zarzutów, jeśli nie -odejdź z pracy. Poddaj się badaniu kiedy jesteś nietrzeźwy, z doświadczenia zdobytego na sali sądowej- łatwiej wtedy dostać świadectwo pracy bez dyscyplinarki.

Pracodawca może stosować różne metody badania, nawet może używać urządzenia nieatestowanego i taki wynik też może mieć znaczenie w ewentualnym postępowaniu dowodowym. Użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania zawartości alkoholu w organizmie nie dyskwalifikuje bowiem postawionego pracownikowi zarzutu stawienia się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywania go w czasie pracy, jeżeli przemawiają za tym inne stwierdzone fakty, a pracownik nie skorzystał ze stworzonej mu możliwości weryfikacji wyniku badania (wyrok SN z 22 września 2004 r., I PK 576/03, OSNP 2005/7/91).

To pracownik, który kwestionuje swój stan po użyciu alkoholu, ma obowiązek poddania się procedurze weryfikującej jego sprawność do wykonywania pracy (potwierdza to wyrok SN z 8 kwietnia 1998 r., I PKN 27/98, OSNP 1999/7/240).

Wydanie przez pracodawcę polecenia zaprzestania pracy pracownikowi, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie spożywania alkoholu, nie wymaga ani zachowania szczególnej formy, ani obowiązku przeprowadzenia badania stanu trzeźwości tego pracownika (wyrok SN z 11 lutego 2000 r., II UKN 401/99, OSNAP 2001/15/498).

Do postawienia zarzutu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wskutek świadczenia pracy po użyciu alkoholu nie mają w zasadzie znaczenia okoliczności, które doprowadziły do spożywania alkoholu w czasie pracy przez pracownika, od którego rodzaj wykonywanych obowiązków pracowniczych wymagał bezwzględnego zachowania trzeźwości (wyrok SN z 5 listopada 1999 r., I PKN 344/99, OSNP 2001/6/190).

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!