4-03-2014

Czy prezydent, wójt, burmistrz może być mobberem dyrektora? Czy dyrektor to pracownik samorządowy?

młotek

                         Dyrektorzy szkół nie są pracownikami samorządowymi, o których mowa w ustawie o pracownikach samorządowych. Zwykle to nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (art. 36 ust.1 uops). Jeżeli powierzono to znaczy, że nie nawiązano z nim nowego stosunku pracy. Dyrektor dalej jest pracownikiem szkoły (wyrok z dnia 11.09.1998r. II UKN 196/98). Oznacza to, że w tym przypadku powierza się stanowisko kierownicze osobie pozostającej już w stosunku pracy (z taką zmianą, którą potocznie nazywamy „awansem”, łączy się zmiana warunków pracy i płacy). Prezydent, burmistrz, wójt w stosunku do dyrektora nie ma uprawnień nadanych mu mocą art. 30 ust. 2 pkt. 5 uops, nie zatrudnia i nie zwalnia dyrektora. Jedynie  powierza lub odwołuje dyrektora ze stanowiska.

Art. 33 ust. 5 uops stanowi, że burmistrz wykonuje uprawnienia bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Takich uprawnień nie ma on w stosunku do dyrektora szkoły. Zgodnie z KN są to tylko niektóre uprawnienia jak np. ocena pracy dyrektora wspólnie z organem nadzoru pedagogicznego, wspomniane już stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa, czy zawiesza w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły – postępowanie dyscyplinarne.

Powyższe potwierdza wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 1999r, II SA 1735/99 zgodnie z którym: „zarząd gminy nie jest organem zarządzającym szkołą w rozumieniu art. 31 KP, dokonującym za szkołę czynności prawnych z zakresu stosunku pracy wobec jej dyrektora, z faktu że zarząd gminy powołuje i odwołuje dyrektora nie wynika, że zarząd przez powołanie dyrektora szkoły uzyskuje względem niego kompetencje w zakresie, w jakim przepisy prawa pracy upoważniają pracodawcę do kierowania pracą podporządkowanych mu pracowników. Dyrektor szkoły jest pracownikiem szkoły, a nie zarządu gminy… Nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego, kierującego jego pracą.”

Powyższe wywody stanowią punkt wyjścia do oceny, czy w ogóle możliwe jest realizowanie roszczeń z tytułu mobbingu, wobec hipotetycznych działań bądź zaniechań burmistrza mających znamiona mobbingu. Na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

Nawet jeśli dyrektor uważa, że zachowania burmistrza niosą cechy mobbingu, to takowych nie można zakwalifikować jako mobbing. Burmistrz nie może być mobberem dyrektora szkoły, żeby Burmistrz mógł być mobberem musiałby być pracownikiem szkoły.

Dotychczasowe twierdzenia nie oznaczają, że dyrektor jest pozbawiony wszelkich możliwości przeciwdziałania np. nieprawdziwym oświadczeniom burmistrza, czy jego zachowaniu godzącym w jego dobre imię. Przykładowo może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu cywilnym jeżeli uważa, że jej dobra osobiste zostały naruszone.

Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!