30-05-2014

Czy można wprowadzić zmiany w regulaminach bez zgody jedynej reprezentatywnej organizacji związkowej?

1641192149_0fc230994a_zfot.by Janet McKnight, http://www.flickr.com/photos/43188309@N00/1641192149, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

                Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy o związkach zawodowych, jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125A kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Pracodawca zwrócił się z wnioskiem do 3 organizacji związkowych (jedynie jedna jest reprezentatywna) o zajęcie wspólnie uzgodnionego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników, polegającej na wycofaniu się z wypłacania pracownikom wysokich nagród jubileuszowych, w związku z trudną sytuacją finansową. W odpowiedzi 2 organizacje związkowe (w tym reprezentatywna) w jednym piśmie nie zgodziły się na wycofanie nagród. Kolejna organizacja związkowa w osobnym piśmie stwierdziła, że rozumie i zgadza się na zmianę.

Czy mimo negatywnego stanowiska jedynej reprezentatywnej organizacji związkowej pracodawca  po upływie 30 dni może wprowadzić zmiany w regulaminie? Warunki formalne „wspólnie uzgodnionego stanowiska”,a więc czy wspólne stanowisko oznacza przedstawienie go przez wszystkie organizacje w jednym piśmie?

 Zgodnie z art. 30 ust. 5 u.z.z.,  co do zasady, uzgodnienia wspólnego stanowiska winny dokonać wszystkie działające na terenie zakładu pracy organizacje związkowe, a jeżeli jest to niemożliwe, to co najmniej organizacje reprezentatywne.

 W związku z tym jeżeli wszystkie organizacje związkowe albo wszystkie organizacje reprezentatywne mają wspólne negatywne stanowisko, to zmiany nie mogą być przez pracodawcę wprowadzone.

 Problem pojawia się kiedy zaledwie jedna organizacja jest reprezentatywna. Zgodnie z wyr. Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I PK 83/11, sformułowanie ˝wspólnie uzgodnionego stanowiska˝ oznacza, iż chodzi w nim o zgodne stanowisko ustalone uprzednio przez przedstawicieli wszystkich zakładowych organizacji związkowych albo przynajmniej organizacji reprezentatywnych, tożsame co do treści i zawarte w jednym piśmie adresowanym do pracodawcy, a nie o stanowiska odrębnie i samodzielnie zajęte przez poszczególne organizacje związkowe.

Nie sposób nie zgodzić się, że wykładnia celowościowa art. 30 ust. 5 u.z.z. przemawia za przyjęciem, iż ˝wspólnie uzgodnione stanowisko˝ wszystkich organizacji związkowych albo organizacji reprezentatywnych winno być rozumiane jako stanowisko jednolite, przedstawione w jednym (wspólnym) piśmie adresowanym do pracodawcy. Odrębne zatem stanowiska organizacji upoważniają pracodawcę do samodzielnego i legalnego podjęcia zmian w regulaminie. Chodzi zatem o zgodne stanowisko tożsame co do treści i zawarte w jednym piśmie adresowanym do pracodawcy!!!

   W związku z powyższym – jeżeli u danego pracodawcy funkcjonuje tylko jedna reprezentatywna organizacja związkowa, wówczas jej stanowisko (w przypadku braku wspólnie uzgodnionego stanowiska wszystkich działających u pracodawcy organizacji związkowych) nie może być uznane za wspólnie uzgodnione stanowisko, co sprawia, że pracodawca będzie mógł jednostronnie zrezygnować z wypłacania nagród jubileuszowych.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!