16-05-2014

Czy pracodawca musi zwolnić pracownika na wybory ?

1597912238_174abd228c_ofot. by Keith Bacongco, http://www.flickr.com/photos/54106155@N00/1597912238, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do Europarlamentu. W Polsce wybory odbywać się będą w niedzielę 25 maja. Urny otwarte są tak długo, że pracodawca nie ma obowiązku zwalniać pracownika celem oddania głosu, oczywiście może to zrobić.

Inaczej rzecz się ma względem pracowników, którzy będą zaangażowani w pracę komisji wyborczych.

Zgodnie z art.154 § 4 ustawy Kodeks wyborczy: członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że w razie np.wypadku przy pracy w ramach pracy komisji nie traci się uprawnień, które w związku z takim wypadkiem przysługują.

Oznacza to, że pracodawca jest zobligowany udzielić wolnego w/w osobom.

W jaki sposób wnosić o wolne?

Członkowie obwodowych komisji wyborczych w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 154 § 4 Kodeks wyborczy, są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w komisji, zwane dalej „zaświadczeniem”. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji wyborczej;

2) wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;

3) przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Obwodowa komisja wyborcza powinna wydać zaświadczenie opatrzone pieczęcią. Powinien je podpisać przewodniczący komisji wyborczej, chyba, że chodzi o samego przewodniczącego wtedy zaświadczenie podpisuje jego zastępca.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!