7-10-2014

Fundusz socjalny w razie przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę.

12672541755_7ebd5d2d2a_zfot.by gat0-gato-gato, https://www.flickr.com/photos/gato-gato-gato/12672541755, lic CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, tagi: blog prawo pracy, przejście zakładu pracy a fundusz socjalny, Bartosz Drozdowicz

Najczęściej stosowaną konfiguracją stosowania procedury przejścia zakładu pracy na podstawie 231 kp, jest przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę.

PRZYKŁAD: Szpital decyduję się zlecić wykonywanie usług żywieniowych firmie zewnętrznej przy użyciu swoich zasobów sprzętowych i pracowników, przekaże firmie zewnętrznej 20 ze swoich 200 pracowników. Na koniec miesiąca w którym nastąpiło przejście, na funduszu jest zgromadzone, po skorygowaniu o należności i zobowiązania 100.000,00 zł. Czy, a jeśli tak, to ile pieniędzy Szpital powinien przekazać firmie zewnętrznej?

 W tym artykule skupimy się właśnie nad skutkami przejścia części zakładu pracy na fundusz socjalny.

Pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy – jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracowników mają obowiązek tworzyć fundusz socjalny. Prawo przewiduje, że pod pewnymi warunkami można zrezygnować z tworzenia funduszu ale to temat na inny artykuł.

Zgodnie z art.7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w razie transferu pracowników w trybie art. 231 kp na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych Funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania Funduszu – według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście.

Pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie co do zasad podziału środków pieniężnych stanowiących równowartość odpisu podstawowego, obciążającego koszty pracodawcy przekazującego, dotyczącego roku, w którym następuje przejście części zakładu pracy.

 Przekazanie środków,  powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty przejścia części zakładu pracy, chyba że pracodawcy w porozumieniu postanowią inaczej.

 Wracając do naszego casusa, skoro Szpital przekazuje dokładnie 10 % załogi to powinien przekazać firmie zewnętrznej 10% ze 100.000,00 zł zgromadzonych na rachunku funduszu na koniec miesiąca w którym nastąpiło przejście.

Jeżeli brak jest woli ze strony przekazującego do przekazania środków, pracodawca przejmujący może wystąpić z roszczeniem o nakazanie przekazania środków na fundusz socjalny albo o zapłatę na rzecz firmy zewnętrznej, bowiem zgodnie z orzecznictwem Sądu najwyższego między pracodawcami tworzy się stosunek zobowiązaniowy.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!