16-12-2014

Skutki spadku liczby związkowców poniżej 10

13820046265_b4ceaf54c8_zfot.by Tim, https://www.flickr.com/photos/gruensogruen/13820046265, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/.

Zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków. Organizacja związkowa, ma obowiązek przedstawiać co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.

Mogą pojawiać się wątpliwości jakie są skutki nie przedstawienia informacji w terminie albo co w sytuacji kiedy liczba członków spadnie poniżej 10 miedzy złożeniem informacji za dany kwartał?

Należy przyjąć, że związek traci swoje uprawnienia, oraz tracą swoje uprawnienia także związkowcy szczególnie chronieni, od dnia kiedy to liczba członków spadnie poniżej 10 osób, a nie od momentu poinformowania o liczbie członków. (podobnie II PK 201/2013 i II PK 56/2013)

Choć z przepisu wprost to nie wynika to orzecznictwo sądów warszawskich jest zbieżne w tym przedmiocie. Kiedy liczba członków spada poniżej 10 związkowcy nie mają żadnych uprawnień, moga je uzyskac ponownie kiedy liczba czøonków osiagnie minimalny pułap i zostanie przekazana informacja w tym przedmiocie (III PK 17/2011).W jednym z orzeczeń na tle podobnego problemu, sąd stwierdził w sprawie, którą prowadziłem, że związkowcy mogliby w okresie wypowiedzenia jednemu ze szczególnie chronionych, połączyć się w organizację międzyzakładową i wtedy pracodawca miałby obowiązek wycofać oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.

Pracodawca jest związany informacją kwartalną ale w zakładzie pracy gdzie pracodawca ma wiedze, że liczba członków waha się w granicach limitu albo wie że spadła poniżej 10 może swobodnie podejmować czynności bez wymaganych prawem uzgodnień z tą organizacją czy to w sprawach zbiorowych czy to indywidualnych. Jest to obarczone pewnym ryzykiem, bowiem związek nie ma obowiązku informować każdym nowo przyjętym członku ani nie ma obowiązku informować o spadku członków poniżej 10.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!