8-12-2014

Korzyści z członkostwa w radzie pracowników.

5526839767_8447099faa_z

fot by Wonderlane, www.flickr.com/photos/wonderlane/5526839767,https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,TAGI: rada pracowników, ochrona członków rad pracowników, blog prawo pracy.

Rada pracowników ma działać w szeroko pojętym interesie pracowników. Członkowie rady są wybierani w wyborach bezpośrednich przez załogę. Żeby rada mogła właściwie wykonywać swoje zadania, to ustawodawca nadał członkom rady szczególne uprawnienia mające m.in. zabezpieczyć przed zwolnieniem z racji członkostwa w radzie.

Biorąc pod uwagę cele istnienia rady, to jej członkowie jako pierwsi spośród pracowników mają istotną wiedzę o zakresie działalności pracodawcy, odnoszącej się np. do planowanych zmian chociażby w strukturze zatrudnienia. Niewątpliwie wiedza o kondycji i zamierzeniach pracodawcy jest bezpośrednią korzyścią dla każdego pracownika, w szczególności dla członka rady. Członek rady może w realny sposób wpływać na decyzję pracodawcy, podsuwając mu różne rozwiązania.

Odnosząc się do bardziej uchwytnych korzyści, to zgodnie z art. 17. pkt 1. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji: pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników (to minimum, które może być rozszerzone porozumieniem) ani nie może bez zgody rady pracowników zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem rady pracowników w okresie jego członkostwa w radzie pracowników, z wyjątkiem gdy dopuszczają to przepisy innych ustaw.

Oznacza to, że pracodawca, który chce się rozstać z pracownikiem-członkiem rady musi uzyskać na to zgodę rady. Jeżeli to nie nastąpi, a pracodawca mimo to wypowie albo jednostronnie zmieni warunki pracy bądź płacy, na 99% przegra w procesie sądowym z racji naruszenia przepisów ustawy, narazi się na ponowny powrót pracownika do pracy albo odszkodowanie dla pracownika.

Pracownik będący członkiem rady pracowników ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas niezbędny do udziału w pracach rady pracowników, które nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, w przypadku gdy nie korzysta ze zwolnienia z innego tytułu.

Ponadto każdy kto dyskryminuje członka rady pracowników w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z informowaniem i przeprowadzaniem konsultacji podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!