26-05-2015

Czy pracodawca może się odwołać od nakazu Inspektora Pracy? Co jeśli nakaz zawiera rygor natychmiastowej wykonalności?

267195773_2481246c8f_zfot. by:brXO, flickr.com/photos/267195773, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: nakaz PIP, odwołanie od nakazu pip, kancelaria prawo pracy, radca prawny prawo pracy.

Inspektorzy PIP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności są uprawnieni m.in. (art.11 ustawy o PIP) do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także kierować wystąpienia lub wydawać polecenia.

Nakaz może dotyczyć np. obowiązku wydania pracownikom obuwia roboczego.

Nakazy stanowią władczy akt, kreujący po stronie pracodawcy obowiązki i przysługuje od nich odwołanie w ramach procedury administracyjnej, ze skierowaniem skargi do sądu administracyjnego włącznie. Najpierw jednak należy wyczerpać procedurę odwoławczą i w terminie 7 dni odwołać się od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, do okręgowego inspektora pracy. (odwołanie składa się za pośrednictwem inspektora pracy, w nieprzekraczalnym terminie!)

Z kolei wystąpienie lub polecenie nie podlega egzekucji administracyjnej i jako takie stanowi pewnego rodzaju postulat.

Niezależnie od tego czy nakaz jest zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności, można się odwołać. Tak czy inaczej nakaz trzeba wykonać w terminie określonym w jego treści, a jeśli to niemożliwe w odwołaniu trzeba się ubiegać o wydłużenie terminu.

Mimo rygoru natychmiastowej wykonalności Okręgowy Inspektor Pracy w razie wniesienia odwołania od decyzji wydanych w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2-4 ustawy o PIP, może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania, jeżeli podjęte przez podmiot kontrolowany przedsięwzięcia wyłączają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!