15-05-2015

Słyszałeś o tej ustawie? Doznałeś wypadku podczas ratowania ludzi? Może podczas chronienia własności publicznej?

527517137_f382df11c4_zfot. by Domjinik Goleniak, flickr.com/photos/dominikgolenia/527517137, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: wypadek szczegóny, wypadek w szczególnych okolicznościach, prawo pracy warszawa, radca prawny prawo pracy, Kancelaria Drozdowicz.

Mało kto ma świadomość o istnieniu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Ja sam dowiedziałem się o niej stosunkowo niedawno, gdy przyszedł do mnie ławnik, który na sesji sądowej spadł z podwyższenia, łamiąc sobie żebra. Ustawa definiuję rodzaj czynności wykonywanych w ramach różnych stosunków prawnych, podczas których osoba je wykonująca korzysta z zabezpieczeń na wypadek doznania uszczerbku na zdrowiu.

Ustawa, za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

1) przy ratowaniu innych osób od grożącego ich życiu niebezpieczeństwa;

2) przy chronieniu własności publicznej przed grożącą jej szkodą;

3) przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowego lub organu samorządu terytorialnego pomocy przy spełnianiu czynności urzędowych;

3a) przy wykonywaniu prac związanych ze spisami powszechnymi;

4) przy ściganiu lub ujęciu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub przy chronieniu innych osób przed napaścią;

5) przy wykonywaniu funkcji radnego lub członka komisji rady wszystkich jednostek samorządu terytorialnego albo przy wykonywaniu przez sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem;

6) przy wykonywaniu funkcji ławnika w sądzie;

7) w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki;

8) przy pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy na innej podstawie niż umowa o pracę;

9) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajęciowej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej;

10) przy wykonywaniu bezpośredniej ochrony przed klęskami żywiołowymi;

11) przy wykonywaniu funkcji członka komisji powołanej przez organ państwowy lub organ samorządu terytorialnego do przeprowadzenia wyborów lub referendum;

12) przy wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1));

13) w trakcie uczestnictwa w centrum integracji społecznej;

14) przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675);

15) przy odbywaniu praktyki absolwenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052).

 Jak widzimy, katalog jest dość szeroki i bardzo dobrze. W następnym artykule dowiemy się na jakie świadczenia może liczyć poszkodowany i jego rodzina.


r.pr. Bartosz Drozdowicz

Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 500-696-886

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!