17-06-2015

Czy całkowicie niezdolny do pracy może dorobić ?

436751400_42777e881d_zfot.by Dominik Golenia, flickr.com/photos/dominikgolenia/436751400, cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/, TAGI: całkowicie niezdolny, dorabianie na rencie, prawnik prawo pracy, prawnik Warszawa, radca prawny prawo pracy, kancelaria prawo pracy.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS (art.12) całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Po pierwszej lekturze tego przepisu, można odnieść wrażenie, że nie jest możliwe podjęcie pracy dla pobierającego rentę z tego tytułu. Możliwość uznania całkowitej niezdolności do pracy jest wykluczona przy zachowaniu choćby ograniczonej zdolności do pracy, ale jedynie w tzw. normalnych warunkach. Całkowita niezdolność do pracy polega na utracie zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12 ust. 2), przy czym zgodnie z art. 13 ust. 4 powołanej ustawy, zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy. Oznacza to, że przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2000 r. II UKN 134/2000 (OSNAPiUS 2002/15 poz. 369, por. również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1979 r. II URN 111/79 OSPiKA 1980/4 poz. 76).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że nawet całkowicie niezdolny do pracy może dorobić do renty ale na stanowisku specjalnie dla niego przystosowanym. W następnym artykule będzie o tym ile może dorobić emeryt i rencista!

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!