25-06-2015

Ile mogę dorobić do renty/emerytury?

2628852080_3114226161_zfot.by Hamza Hydri Syed, flickr.com/photos/hamzahydri/2628852080, cc: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/, TAGI: zawieszenie emerytury, zmniejszenie emerytury, praca na rencie, praca na emeruturze, kancelaria drozdoawicz, kancelaria ubezpieczeń, prawo pracy warszawa, specjalista prawa pracy.

Po przekroczeniu pewnych progów świadczenie z ZUS może ulec obniżeniu albo nawet zawieszeniu. Warto znać te limity, żeby nie stracić.

ZAWIESZENIE >130 %

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

ZMNIEJSZENIE 70%-130 %

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

1)24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2)18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

3)20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Zgodnie z komunikatem PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 maja 2015 r., w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

1)70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. wynosi 2838,50 zł;

2)130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. wynosi 5271,40 zł.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!