4-01-2016

Konsultowanie przez pracodawcę spraw pracowniczych z organizacją związkową, która utraciła uprawnienia.

15613186983_997c2b4b84_zfot. by Solidarity Center, cc: by-nd/2.0/; flickr.com/photos/62762640@N02/15613186983, TAGI: spadek liczby związkowów, prawo pracy, ekspert prawo pracy, prawo pracy warszawa.

Ustawa o związkach zawodowych nakłada na związek m.in. obowiązek wskazywania co kwartał (art. 251 ust.2) liczby związkowców, bowiem uprawnienia przysługują organizacji związkowej, która zrzesza min. 10 członków. (więcej u skutkach spadku liczby związkowców poniżej 10 TUTAJ). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12 nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji. Zwolnienie pracodawcy z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową dotyczy także konieczność uzyskania przez pracodawcę zgody na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przykład: Organizacja związkowa 10 stycznia 2016 r., nie przekazała informacji o liczbach członków według stanu na ostatni dzień kwartału (31 grudnia 2015 r). Pracodawca, chce zwolnić członka zarządu organizacji związkowej już po 10 stycznia 2016 r. Pracodawca co prawda będzie zwolniony z uzyskiwania zgody na rozstanie się z pracownikiem ale z daleko idącej ostrożności postanowił wystąpić o zgodę do zarządu organizacji na zwolnienie chronionego działacza. Zgody tej nie uzyskał, po czym rozwiązał za wypowiedzeniem umowę z tymże działaczem.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r., (II PK 214/14) takie nadgorliwe działanie pracodawcy nie leży w jego interesie. Wniosek z uzasadnienia wyroku jest taki, że pracodawca nie może skutecznie powołać się w procesie na to, że organizacja związkowa nie miała uprawnień, gdy pomimo tej wiedzy czynności przez niego podejmowane (w naszej sprawie zapytanie o zgodę na rozwiązanie umowy z chronionym działaczem związkowym) świadczą, że uprawnienia jej i jej członków uznaje. Zatem takie działanie pracodawcy musi być oceniane przez pryzmat art.8 kp.

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!