16-03-2015 -

Pracodawca spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia? Żądaj odsetek i odszkodowania!

15407884838_19a83d8db1_zfot.by.12069., .flickr.com/photos/128622395@N08/15407884838,CC:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGi:odszkodowanie, prawo pracy, radca prawny prawo pracy, prawo pracy warszawa, spóźneinia w wypłacie.

W doktrynie i judykaturze zgodnie przyjmuje się, że terminowa zapłata wynagrodzenia to podstawowy obowiązek pracodawcy i spóźnienia niezależnie od przyczyn, stanowią ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Co za tym idzie na podstawie art. 55 § 11 KP pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym oraz domagać się zasądzenia odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Czy pracodawca może bez większych obaw o negatywne dla siebie konsekwencje spóźniać się z zapłatą wynagrodzenia? Już wiemy, że nie!

W sytuacji przywołanej pracodawca może ponieść trojakiego rodzaju zagrożenia:

  1.  naliczenie odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie;
  2.  zapłata odszkodowania w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z powodu opóźnień; oraz;
  3.  kontrola i mandaty inspektora pracy wraz z ewentualnym wnioskiem o ukaranie za wykroczenie przeciwko podstawowym prawom pracownika.

Poniżej tezy z orzecznictwa:

– wyr. Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, z dnia 24 października 2013 r., II PK 25/2013 : pracodawca, który nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia. Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obciąża bowiem ryzyko pracodawcy. Pracodawca odpowiada więc nie tylko na zasadzie winy, ale także na zasadzie ryzyka,

– wyr. Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, z dnia 5 lipca 2005 r.,I PK 276/2004: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1[1] kp.

8-01-2015 -

Czy mogę ujawniać ile zarabiam? Czy mogę zakazać pracownikom ujawniać ile zarabiają?

7112611631_c34a504a94_zfot.by NBP, www.flickr.com/photos/narodowybankpolski/7112611631, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/,TAGI:tajemnica wynagrodzenia; zakaz ujawniania wynagrodzenia; prawo pracy blog, warszawa prawnik prawo pracy.

Nie ma przepisów powszechnie obowiązujących, które zobowiązywałyby pracowników do nie ujawniania wysokości swoich zarobków. Należy wyjść z założenia, że pracownicy powinni mieć swobodę w zakresie wymieniania się informacjami o pensji, z racji możliwości podjęcia roszczeń z tytułu nierównego traktowania. Sąd najwyższy wypowiedział się, że na pewno samo ujawnienie tych informacji nie uzasadnia dostatecznie rozstania dyscyplinarnego z pracownikiem. Czytaj więcej »

18-12-2014 -

182 dni choroby+ zasiłek opiekuńczy+ choroba, kiedy można zwolnić?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAfot by Ralf, www.flickr.com/photos/waelder11/5961087720, CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/.TAGI: zasiłek opiekuńczy, art.53, zwolnienie z 53, prawnik prawo pracy warszawa.

Przykład: Marian jest niezdolny do pracy i nieobecny 182 dni (bez przerw). Bezpośrednio po tym okresie ma zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pracy, ale występuje o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko i w związku z tym nie stawia się w pracy.

Czy w okresie pobierania zasiłku opiekuńczego przerywa się bieg 182 dniowego terminu, po upływie którego pracodawca może rozwiązać umowę            o pracę bez wypowiedzenia? Czy pracownik po upływie okresu pobierania zasiłku opiekuńczego znowu może „zachorować” na 182 dni? Czytaj więcej »

16-12-2014 -

Skutki spadku liczby związkowców poniżej 10

13820046265_b4ceaf54c8_zfot.by Tim, https://www.flickr.com/photos/gruensogruen/13820046265, lic CC:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/.

Zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków. Organizacja związkowa, ma obowiązek przedstawiać co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy informację o łącznej liczbie członków tej organizacji. Czytaj więcej »

8-12-2014 -

Korzyści z członkostwa w radzie pracowników.

5526839767_8447099faa_z

fot by Wonderlane, www.flickr.com/photos/wonderlane/5526839767,https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/,TAGI: rada pracowników, ochrona członków rad pracowników, blog prawo pracy.

Rada pracowników ma działać w szeroko pojętym interesie pracowników. Członkowie rady są wybierani w wyborach bezpośrednich przez załogę. Żeby rada mogła właściwie wykonywać swoje zadania, to ustawodawca nadał członkom rady szczególne uprawnienia mające m.in. zabezpieczyć przed zwolnieniem z racji członkostwa w radzie. Czytaj więcej »

28-11-2014 -

Czy pracodawca z dnia na dzień może zmienić wysokość wynagrodzenia?

13765156174_e5764d60b5_z

fot by rupert ganzer, /www.flickr.com/photos/loop_oh/13765156174, CC: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/. TAGI: wypowiedzenie zmieniające, prawnik prawo pracy warszawa, czas powortu z podrózy służbowej, podróż służbowa

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwestią elementarną potrzebną do rozstrzygnięcia wątpliwości w przedmiocie legalności działań pracodawcy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pracodawca może pogorszyć sytuację zawodową pracowników, a odnoszącą się do pogorszenia warunków płacowych. Czytaj więcej »

Strony:«12345678...15»