Tagged with " kancelaria prawa pracy"
4-01-2016 -

Konsultowanie przez pracodawcę spraw pracowniczych z organizacją związkową, która utraciła uprawnienia.

15613186983_997c2b4b84_zfot. by Solidarity Center, cc: by-nd/2.0/; flickr.com/photos/62762640@N02/15613186983, TAGI: spadek liczby związkowów, prawo pracy, ekspert prawo pracy, prawo pracy warszawa.

Ustawa o związkach zawodowych nakłada na związek m.in. obowiązek wskazywania co kwartał (art. 251 ust.2) liczby związkowców, bowiem uprawnienia przysługują organizacji związkowej, która zrzesza min. 10 członków. (więcej u skutkach spadku liczby związkowców poniżej 10 TUTAJ). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12 nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji. Czytaj więcej »

30-07-2015 -

Czy muszę płacić/oddawać wolne pracownikom za czas szkolenia poza godzinami pracy?

16836466131_ca79cebd69_zflickr.com/photos/jakerust/16836466131, cc:https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, TAGI: szkolenie a czas pracy, wolne za szkolenie, kancelaria prawa pracy, Drozdowicz kancelaria.

 

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu. Czytaj więcej »

26-05-2015 -

Czy pracodawca może się odwołać od nakazu Inspektora Pracy? Co jeśli nakaz zawiera rygor natychmiastowej wykonalności?

267195773_2481246c8f_zfot. by:brXO, flickr.com/photos/267195773, cc:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/, tagi: nakaz PIP, odwołanie od nakazu pip, kancelaria prawo pracy, radca prawny prawo pracy.

Inspektorzy PIP w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności są uprawnieni m.in. (art.11 ustawy o PIP) do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą także kierować wystąpienia lub wydawać polecenia. Czytaj więcej »

12-05-2015 -

Zwolnienia grupowe, a obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia.

8067950062_7b264702ee_zfot. by Axisworks; www.flickr.com/photos/axisworks/8067950062,cc:creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/;TAGI: kancelaria prawo pracy, Warszawa prawo pracy, radca prawny prawo pracy warszawa, zwolnienia grupowe.

Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są tzw. zwolnienia grupowe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to pracodawca pod pewnymi warunkami może być zwolniony z obowiązku konsultowania każdorazowego wypowiedzenia ze związkami zawodowymi. Czytaj więcej »